SAVOIR-VIVRE, CZYLI SZTUKA ŻYCIA
W BOŻYM DOMU

 


1.     WZAJEMNA MIŁOŚĆ

a.    J 15, 12:  Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

b.    1 Pt 1, 22:  Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco.

c.    Rz 12, 10:  Miłością braterską jedni drugich miłujcie (…).

d.    1 Pt 4, 8:  Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.

e.    1 J 4, 12:  Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.

2.     PRZEBACZANIE SOBIE NAWZAJEM

a.    Ef  4, 32:  Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

b.    Kol 3, 13:  znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.

c.    Ef  4, 32:  Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

 1.     WZAJEMNE BUDOWANIE SIĘ
  1 Tes 5, 11:
   Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego (…).

 2.     WZAJEMNA AKCEPTACJA/PRZYGARNIANIE
  Rz 15, 7
  Przeto przyjmujcie jedni drugich [przygarniajcie jedni drugich] , jak i Chrystus przyjął [przygarnął] nas, ku chwale Boga.

 3.     WZAJEMNE ZACHĘCANIE
   
  1 Tes 5, 11:  Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego (…).

 4.     WZAJEMNE OKAZYWANIE SZACUNKU 
  Rz 12, 10:
   Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie jedni drugich w okazywaniu szacunku,

 5.     WZAJEMNA UPRZEJMOŚĆ/ŁAGODNOŚĆ
  Ef  4, 32:
   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, [łagodni, miłosierni] odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

 6.     WZAJEMNA SERDECZNOŚĆ/MIŁOSIERDZIE
  Ef  4, 32:
   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni [łagodni, miłosierni], odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

 7.     WZAJEMNE SŁUŻENIE W MIŁOŚCI
  Ga 5, 13:
   Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

 8.     WZAJEMNE NOSZENIE BRZEMION
  Gal  6, 2:
   Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

 9.     POKORNE I CIERPLIWE ZNOSZENIE SIĘ NAWZAJEM
  Ef  4, 2:
   z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, [uniżonością serca, delikatnością, wielkodusznością] znosząc jedni drugich w miłości,

 10.     WZAJEMNA ULEGŁOŚĆ
  Ef  5, 21:
   ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.

 11.     WZAJEMNE POCIESZANIE SIĘ
  1 Tes  4, 18:
   Przeto pocieszajcie się nawzajem (…).

 12.     WZAJEMNE NAUCZANIE I „WKŁADANIE DO ROZUMU”
  Kol  3, 16:
   Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; [nauczając i kładąc do rozumu sobie samym śpiewami, hymnami, pieśniami duchowymi we wdzięczności nucąc w sercach Bogu].  

 13.     WZAJEMNE POBUDZANIE SIĘ DO DOBRYCH UCZYNKÓW
  Hbr 10, 24:
   i baczmy  jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. [przypatrujmy się uważnie jedni drugim ku wzmaganiu miłości i pięknych czynów].

 14.     WYZNAWANIE GRZECHÓW JEDNI DRUGIM
  Jakuba 5, 16:
   Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

 15.     MODLENIE SIĘ ZA SIEBIE
  Jk 5, 16:
   Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

 16.     POKORA WZGLĘDEM SEBIE
  1 Pt 5, 5:
  (…) wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie [jedni drugich uniżonością serca owińcie się], gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

 17.     UWAŻANIE DRUGICH ZA WYŻSZYCH OD SIEBIE
  Filipian 2, 3:  I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
                          
 18.     GOŚCINNOŚĆ
  Hbr 13:2
   Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.

 19.      WZAJEMNE MÓWIENIE PRAWDY
  Ef 4, 25:
   Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.

To tylko część zasad (nie zajęliśmy się zakazami) obowiązujących w Bożym domu/ rodzinie. Wierzymy, że obowiązują KAŻDE Dziecko Boże i nie tylko w kościele, ale także w naszych rodzinach.  
Pomyślmy tylko, gdyby każdy z nas stosował chociażby te kilka zasad, jak wyglądałoby nasze życie?

Nie chcemy nikogo pouczać, ale zachęcamy do osobistego przestudiowania powyższych fragmentów Pisma i oceny swojego życia i wkładu w budowanie zarówno ziemskiej rodziny, jak i Ciała Chrystusa. Pamiętaj, że nie tylko inni wpływają na Ciebie. Ty też masz wpływ!

Jeśli czujesz, że potrzebujesz i chcesz się rozwijać w pewnych dziedzinach, że brakuje Ci nieco do obrazu Chrystusa, proś Pana o pomoc i prowadzenie Jego Ducha Świętego. On jest bardzo zainteresowany tym, żeby Jego Ciało rozwijało się i rosło, bo to Jego Oblubienica, której wyczekuje z utęsknieniem! (Ef 4, 16: (…) całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości).

Anna Rutkowska


 

Make a free website with Yola