Boży plan zrodzony z miłości

Boże stworzenie znakomicie odbija Bożą osobę i Jego charakter.
Już na początku Bóg włożył swoją miłość i zaopatrzenie w prawa i zasady, które określają nasze odnoszenie się do otoczenia, do bliźnich, a szczególnie do Niego samego.


Prawa fizyczne stosunkowo łatwo nam rozpoznać. Prawo przyciągania ziemskiego stawia nasze stopy mocno na ziemi. W dziedzinie społecznej i emocjonalnej intuicyjnie czujemy, że skupianie się na negatywach może spowodować wycofanie i depresję. Być może słyszałeś przysłowie: „Bez zachodu nie będzie miodu” lub „Co siejesz, to zbierasz”. Te powiedzenia są po prostu ilustracją działania Bożych praw.

Boże moralne prawa regulują nasze relacje z Bogiem i z ludźmi. Na samym początku, jeszcze zanim Mojżesz stworzył pierwsze pięć ksiąg Biblii — Prawo, dwaj bracia Kain i Abel złożyli Bogu ofiarę, zaś Abraham złożył dziesięcinę Melchisedekowi. Boskie moralne prawa mają dla chrześcijan ponadczasowe zastosowanie. Jeśli zrozumiesz, w jaki sposób odnoszą się do ciebie, łatwiej ci będzie przyjąć trwałe uzdrowienie.

Boże prawa się nie zmieniają, ponieważ charakter Boga jest stały. W niebie nie ma  biura legislacyjnego. Jednak wraz ze śmiercią Chrystusa na krzyżu fundamentalnej zmianie uległa nasza zależność od Bożego prawa.  Jezus Chrystus nie obalił, lecz wypełnił prawo. Nasze życie opiera się
na Chrystusie i nasza sprawiedliwość przed Ojcem jest sprawiedliwością Chrystusa. Jako wierzący,
nie zostaliśmy zwolnieni od wypełniania Bożego prawa, które rządzi całym stworzeniem,
ale
wypełniamy go przez Jezusa Chrystusa.

Żyjemy w obszarze łaski, która przez Ducha Świętego daje nam siłę do wypełniania Bożego prawa i do wydawania owocu Ducha Świętego. Źródło siły nie pochodzi z nas,
nie zasługujemy na wejście do Jego Obecności. Raczej pochodzi z góry, dzięki czemu możemy odważnie przyjść do naszego Niebieskiego Ojca — na podstawie tego, co Jezus zrobił na krzyżu.

Boża łaska i Jego prawo zapewniają nam wiele obietnic, bardzo często warunkowych. Na przykład: Jeśli [my chrześcijanie] wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy
i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości
(1 List Jana 1, 9). Warunek: wyznanie
— potem wypełnienie obietnicy. Ta obietnica, osadzona w łasce i przebaczeniu kochającego Ojca, jest dostępna dla wierzących w Jezusa Chrystusa. Poprzez wypełnienie warunków w prosty sposób stajemy się właścicielami Bożych obietnic.

Fragmenty Pisma Świętego: 1 List Jana 1, 9;  2 Ks. Kronik 7, 14. Powrót

 

Make a free website with Yola